Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Sesungguhnya perjuangan itu tidak mengenal erti penat & lelah. Demi Islam tercinta, ia perlu diteruskan. Semoga usaha untuk menyampaikan risalah Islam ini diterima Allah sebagai salah satu amal jariah semasa menghadap-Nya pada suatu hari yang pasti akan tiba..”
blog's design by faizassyirazi. Powered by Blogger.

Follow by Email

Friday, 22 March 2013

Menyoroti Biografi al-Allamah Dr. Said Ramadhan al-Buti rahimahullah

Umat Islam telah kehilangan ulama terbaik masa kini Al'alim Al`Allamah Asy Syaikh Said Ramadlan Al Buthi rahimahullahuta'ala ketika beliau mengisi Ta’lim di Masjid Al Iman di Kota Damsyiq, Syria, selepas maghrib Khamis, 21 Mac 2013. Beliau Syaikh Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi adalah salah seorang tokoh ulama dunia yang menjadi sumber rujukan masalah-masalah keagamaan.

Ketika kritikan terhadap tradisi Maulid dan zikir berjama’ah, misalnya, dilontarkan para pendakwa “muslim sejati”, al-Buthi hadir menjawab kritikan itu. Malah, dalil yang digunakan sama sepertimana dalil yang diperhujahkan para pengkritik itu.

Pada sisi lainnya, beliau juga mengkritik dengan tajam pola pemikiran Barat. Hujah-hujahnya membuat stereotip yang negatif terhadap Islam dan ketimuran pun luput.

Sa’id Ramadhan Al-Buthi lahir pada tahun 1929 di Desa Jilka, Pulau Buthan (Ibn Umar), sebuah kampung yang terletak di bagian utara perbatasan antara Turki dan Iraq. Beliau  berasal dari suku Kurdi, yang hidup dalam tekanan kekuasaan Arab Iraq selama berabad-abad.


Bersama ayahnya, Syaikh Mula Ramadhan, dan anggota keluarganya yang lain, Al-Buthi berhijrah ke Damsyiq pada ketika umurnya memasuki empat tahun. Ayahnya merupakan figure yang amat dikaguminya.

Pendidikan daripada sang ayah sangat membekas dalam kehidupan intelektualnya. Ayahnya memang dikenal sebagai seorang ulama besar di Damsyiq. Bukan saja pandai mengajar murid-murid dan masyarakat di kota Damsyiq, Syaikh Mula juga seorang ayah yang memberikan sepenuhnya perhatian dan tanggung jawab bagi pendidikan anak-anaknya.

Dalam karyanya yang mengupas biografi kehidupan sang ayah, Al-Fiqh al-Kamilah li Hayah asy-Syaikh Mula Al-Buthi Min Wiladatihi Ila Wafatihi, Syaikh Al-Buthi mengurai awal perkembangan Syaikh Mula dari masa kanak-kanak hingga masa remaja ketika turut berpe-rang dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian menceritakan pernikahan ayah¬nya, berangkat haji, hingga berhijrah ke Damsyiq, yang kemudian harinya menjadi titik awal kehidupan baru bagi keluarga asal Kurdi itu.

Masih dalam karyanya ini, Al-Buthi menceritakan kesibukan ayahnya dalam belajar dan mengajar, menjadi imam dan berdakwah, pola pendidikan yang diterapkannya bagi anak-anaknya, ibadah dan kezuhudannya, kecintaannya kepada orang-orang salih yang masih hidup maupun yang telah wafat, hubungan baik ayahnya dengan para ulama Damsyiq di masa itu, seperti Syaikh Abu Al-Khayr Al-Madani, Syaikh Badruddin Al-Hasani, Syaikh Ibrahim Al-Ghalayayni, Syaikh Hasan Jabnakah, dan lainnya, yang menjadi mata rantai tabarruk bagi Al-Buthi. Begitu besarnya atsar (pengaruh) dan kecintaan sang ayah, hingga Al-Buthi begitu terpacu untuk menulis karyanya tersebut.

Dari Damsyiq ke Kaherah

Sa’id Ramadhan Al-Buthi muda menyelesaikan pendidikan menengahnya di Institut At-Tawjih Al-Islami di Damsyiq. Kemudian pada tahun 1953 ia meninggalkan Damsyiq untuk menuju Mesir demi melanjutkan studinya di Universiti Al-Azhar. Dalam tempoh dua tahun, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di bidang syari’ah. Pada tahun berikutnya di Universiti yang sama, ia mengambil kuliah di Fakulti Bahasa Arab hingga lulus dalam waktu yang cukup singkat dengan sangat memuaskan dan mendapat izin mengajar bahasa Arab.

Kemahiran Al-Buthi dalam bahasa Arab tak diragukan. Sekalipun bahasa ini adalah bahasa ibu orang-orang Arab seperti dirinya, sebagaimana bahasa-bahasa terkemuka dalam khazanah peradaban dunia, ada orang-orang yang memang dikenal kepakarannya dalam bidang bahasa, dan Al-Buthi adalah salah satunya yang menguasai bahasa ibunya tersebut. Di samping itu, kecenderungan kepada bahasa dan budaya membuatnya senang untuk menekuni bahasa selain bahasa Arab, seperti bahasa Turki, Kurdi, bahkan bahasa Inggeris.
Lulusnya dari Al-Azhar, Al-Buthi kembali ke Damsyiq. Ia diminta untuk membantu mengajar di Fakulti Syari’ah pada tahun 1960, hingga berturut-turut menduduki jabatan pentadbiran, bermula dari pengajar tetap, menjadi wakil dekan, hingga menjadi dekan di fakulti tersebut pada tahun 1960.

Lantaran keluasan pengetahuannya, beliau diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah lembaga penyelidikan theologi dan agama-agama di Universiti yang berpusat di Timur Tengah itu.

Tak lama kemudian, Al-Buthi dipilih pimpinan rektorat kampusnya untuk melanjutkan program doktoral bidang usul syari’ah di Al-Azhar hingga lulus dan berhak mendapatkan gelaran doktor di bidang ilmu-ilmu syari’ah.

Aktivitinya sangat padat. Beliau aktif mengikuti pelbagai seminar dan persidangan peringkat antarabangsa di pelbagai negara di Timur Tengah, Amerika, mahupun Eropa. Hingga sebelum kematian beliau, masih menjawat jawatan sebagai salah seorang anggota di lembaga peneli-tian kebudayaan Islam Kerajaan Jordan, anggota Majlis Tertinggi Penasihat Yayasan Thabah Abu Dhabi, dan anggota di Majlis Tinggi Senat di Universiti Oxford Britain.

Penulis yang Sangat Produktif

Al-Buthi adalah seorang penulis yang sangat produktif. Karyanya menca¬pai lebih dari 60 buah, meliputi bidang syari’ah, sastra, falsafah, sosial, masalah-masalah kebudayaan, dan lain-lain. Beberapa karyanya yang dapat disebutkan di sini, antara lain, Al-Mar‘ah Bayn Thughyan an-Nizham al-Gharbiyy wa Latha‘if at-Tasyri’ ar-Rabbaniyy, Al-Islam wa al-‘Ashr, Awrubah min at-Tiqniyyah ila ar-Ruhaniyyah: Musykilah al-Jisr al-Maqthu’, Barnamij Dirasah Qur‘aniyyah, Syakhshiyyat Istawqafatni, Syarh wa Tahlil Al-Hikam Al-‘Atha‘iyah, Kubra al-Yaqiniyyat al-Kauniyyah, Hadzihi Musykilatuhum, Wa Hadzihi Musykilatuna, Kalimat fi Munasabat, Musyawarat Ijtima’iyyah min Hishad al-Internet, Ma’a an-Nas Musyawarat wa Fatawa, Manhaj al-Hadharah al-Insaniyyah fi Al-Qur‘an, Hadza Ma Qultuhu Amama Ba’dh ar-Ru‘asa‘ wa al-Muluk, Yughalithunaka Idz Yaqulun, Min al-Fikr wa al-Qalb, La Ya‘tihi al-Bathil, Fiqh as-Sirah, Al-Hubb fi al-Qur‘an wa Dawr al-Hubb fi Hayah al-Insan, Al-Islam Maladz Kull al-Mujtama’at al-Insaniyyah, Azh-Zhullamiyyun wa an-Nuraniyyun.


Gaya bahasa Al-Buthi istimewa dan menarik. Tulisannya kaya dengan tema-tema yang dibawanya. Tulisannya tidak tersasar dan keluar dari akar permasalahan dan kaya akan sumber-sumber rujukan, terutama dari sumber-sumber rujukan yang juga diambil lawan-lawan debatnya.

Akan tetapi bahasanya ada kalanya tidak dapat dipahami dengan mudah oleh kalangan bukan pelajar, disebabkan unsur falsafah dan mantiq, yang memang merupakan kepakarannya. Oleh kerana itu, majlis dan halaqah yang diasakannya di pelbagai tempat keramaian kota Damsyiq menjadi sarana untuk memahami karya-karyanya.

Walau demikian, sebagaimana dituturkan pecinta Al-Buthi, di samping mampu membedah logik, kata-kata Al-Buthi juga sangat menyentuh hati, sehingga mampu membuat pembacanya berurai air mata.


Pembela Mazhab yang Empat

Syaikh Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi membina halaqah pengajian di masjid Damsyiq dan beberapa masjid lainnya di sekitar kota Damsyiq, yang dijalankan hampir setiap hari. Majlis yang dipimpinnya selalu dihadiri ribuan jama’ah, laki-laki dan perempuan.


Selain mengajar di berbagai pusat pengajian, beliau juga aktif menulis di berbagai media massa tentang tema-tema keislaman dan hukum yang asing, di antaranya berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh para pembaca. Ia juga menyemarakkan program dialog keislaman di beberapa stesyen televisyen dan radio di Timur Tengah, seperti di Iqra‘ Channel dan Ar-Risalah Channel.

Tokoh Pembela Ahlu Sunnah Waljamaah

Dalam hal pemikiran, Al-Buthi dianggap sebagai tokoh ulama Ahlussunnah wal Jama’ah yang lantang membela konsep-konsep Mazhab yang Empat dan aqidah Asy’ariyah, Maturidiyah, Al-Ghazali, dan lain-lain, dari serangan pemikiran dan pengkafiran sebahagian golongan yang menganggap hanya merekalah yang benar dalam hal agama (baca: Salafi Wahabi). Berbekal pengetahuannya yang amat mendalam dan diakui berbagai pihak, beliau masak dengan berbagai permasalahan yang timbul dengan fatwa-fatwanya yang bertabur hujah dari sumber yang sama yang untuk dijadikan dalil para lawan debatnya. Hujah-hujah Al-Buthi juga menyejukkan bagi yang benar-benar ingin memahami pemikirannya.


Al-Buthi bukan hanya seorang yang pandai di bidang syari’ah dan bahasa, ia juga dikenal sebagai ulama Sunni yang multidisiplin. Beliau terkenal dengan kealiman dalam ilmu falsafah dan aqidah, hafizh Qur’an, menguasai ulumul Qur’an dan ulumul hadis dengan cermat. Sewaktu beliau melakukan kritikan keatas pemikiran falsafah materialisme Barat, di sisi lain beliau juga melakukan pembelaan atas ajaran dan pemikiran mazhab fiqih dan aqidah Ahlussunnah, terutama terhadap tuduhan kelompok yang menisbahkan dirinya sebagai golongan Salafiyah dan Wahabiyah.Dalam hal yang disebut terakhir, ia menulis dua karya yang meng-counter berbagai tuduhan dan dakwaan-dakwaan mereka, yakni kitab berjudul Al-Lamazhabiyyah Akbar Bid’ah Tuhaddid asy-Syari’ah al-Islamiyyah dan kitab As-Salafiyyah Marhalah Zamaniyyah Mubarakah wa Laysat Mazhab Islamiyy. Begitu pula hubungannya dengan gerakan-gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin Syria yang kelihatan kurang baik, tentunya dengan berbagai perbezaan pandangan, yang menjadikan ketidaksetujuannya itu kelihatan dalam sebuah karya yang berjudul Al-Jihad fi al-Islam, yang terbit pada tahun 1993.


Barisan Ulama yang setia bersama-sama al-Syahid al-Buti melawan konspirasi jahat pihak asing terhadap Syria

Tawassuth

Di era 1990-an, Al-Buthi telah menampakkan keintelektualannya dengan menggunakan sarana media informasi, seperti televisyen dan radio. Ini demi membawa pemikiran-pemikirannya yang tawassuth (pertengahan) di tengah gerakan-gerakan fundamentalisme Islam yang muncul.


Sayangnya, disebabkan keakrabannya dengan penguasa politik Syria saat itu, Hafizh Al-Asad, menimbulkan sikap dingin di kalangan pemerhati politik. Namun pendekatannya itu menjadi wadah politik Syria dalam menyokong perjuangan Hamas (Harakah al-Muqawamah al-Islamiyah) dalam menghadapi ancaman Israel, sekalipun beberapa pandangannya dicemuh beberapa pihak.


Walaupun di usia yang semakin senja, Syaikh Al-Buthi masih tetap menulis, samada melalui websitenya yang sendiri mahupun beberapa media massa dan elektronik lainnya. Betapa besar harapan umat ini, khususnya kalangan Ahlussunnah wal Jama’ah, menanti karya-karyanya yang lain terlahir, untuk memenuhi dahaga ilmu yang tak pernah habis-habisnya. 


Di mata beberapa ulama dan ustadz-ustadz yang pernah menimba ilmu di Syria, saat ini Al Buthi lebih dikenal sebagai tokoh ulama sufi dibanding tokoh pergerakan. Buku-buku karya Al Buthi banyak beredar di Indonesia dan karyanya banyak menjadi rujukan. Salah satu bukunya berisi kritik terhadap gerakan kelompok Salafy Wahabi berjudul Salafiyyah; Marhalah Zamaniyyah Mubarakah La Mazhab Islami.Kata Al-Habib Ali-Al-Jufri "Aku telah menelefonnya dua minggu lepas dan beliau (Dr Ramadhan Al-Buti) berkata pada akhir kalamnya: "Tidak tinggal lagi umur bagi aku melainkan beberapa hari yang boleh dikira. Sesungguhnya aku sedang mencium bau syurga dari belakangnya. Jangan lupa wahai saudaraku untuk mendoakan aku" 

Pada beberapa hari sebelum kewafatannya, beliau berkata "Setiap apa yang berlaku padaku atau yang menuduhku daripada ijtihadku, maka aku harap ia tidak terlepas dari ganjaran ijtihad" (yang betul mendapat dua ganjaran dan yang tidak mendapat satu ganjaran). Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan dan Rahmat yang agung kepada beliau, amiin. Rahimahullah ya Syaikhul Syuhada'..

Nota penulis: adalah suatu kedustaan jika ada pihak menambah kata-kata Habib Ali al-Jufri perihal perbicaraannya dengan al-Syahid Dr. Ramadhan menyokong konspirasi kuasa asing ke atas Syria. Lihat juga (link), khutbah terakhir al-Buti (link), respon Mufti Syria (link), dan fatwa seorang Ulama yang mendorong pembunuhan al-Buti (link) serta tuduhan keji seorang Ulama Saudi terhadap al-Buti (link). Adalah perlu jelas di sini, beliau sama sekali tidak bersama dengan kemungkaran rejim diktator Basyar, akan tetapi beliau lebih cenderung untuk menolak campur tangan kuasa asing terhadap Syria.


# Artikel ini telah dipetik dan diolah dari sini mengikut gaya bahasa yang sesuai.

Kredit gambar: google & buletinikrab.blogspot.com
Reactions:

10 comments:

 1. salam,

  mohon izin untuk share...

  boleh?

  ReplyDelete
 2. Wslm, amatlah dialu-alukan. Tidak meminta izin pun tidak mengapa.

  ReplyDelete
 3. Sangat menyentuh hati dan perasaan bila mengenang beliau :'(

  ReplyDelete
 4. artikel panjang yg sungguh menarik. di youtube ada tersebar gambar tentera pro syria yg membunuh beliau yg kemudiannya menuduh tentera FSA yg melakukannya.
  si pembunuh kelihatan ketawa tq admin

  ReplyDelete
 5. Wc mahadzira..
  Utk mklmnt mahadzira, anak kepada Dr Ramadhan telah tampil menjelaskan situasi sebenar..


  DR. TAWFIQ AL BUTI:

  Kejadian itu benar-benar peristiwa yang menyakitkan bagiku.

  Salah seorang pemuda yang selalu menemani ayahku (alm sheikh al buti) selalu berada disisinya, Menghadiri pelajaran (yang di ajarkan sheikh al buti) dan tak pernah meninggalkannya, bersama puteraku.

  Putraku selalu mendampingi datuk mereka. Salah satu dari putraku yang sedang sakit mendengar kabar peristiwa itu.

  Lalu setelah aku ke hospital menemui pemuda yang cedera yang membawa jenazah ayahku dari mimbarnya.

  Dia bersama dengan rkan-rakannya yang juga terluka dengan adanya pecahan peledak di kaki dan bahunya. Sampai kini dia berjalan menggunakan tongkat kerana lukanya.

  NEWS ANCHOR : apa yang dia katakana pada anda?

  DR. TAWFIQ : Saat dia melihatku lalu dia menangis. Dari tangisannya aku menyadari bahwa ayahku telah wafat.

  tidak ada peluang untuk memahami apa yg sebenarnya terjadi pada ayahku.

  Tapi aku mengetahui dari para korban yang lain bahwa seorang pria masuk kedalam mesjid saat ayahku mengajar. Setelah beberapa menit pria itu berdiri dan meledakkan dirinya. Terdapat jarak 6-7 meter antara pelaku dan ayahku.

  Bahan peledak berkekuatan tinggi digunakan untuk meledakkan diri. Aku tidak begitu mengetahui kinerja (bahan peledak tsb), para ahli di bidang tsb yang lebih paham.

  Para jamaah yang berada di antara ayahku dan criminal tersebut, kebanyakan dari mereka menemui kesyahidan. Banyak yang terluka, ada yg kehilangan matanya, ada yg terluka di kaki, dan lainnya di tangannya.

  NEWS ANCHOR : karena efek ledakan?
  DR. TAWFIQ : Efek ledakannya sangat parah di dalam mesjid. Terdapat 400 jemaah dalam mesjid tsb. Jumlah yang terluka mencapai 80 orang, dalam 2 hari yang syahid mencapai 52 orang.

  Para korban terluka yang selamat sepakat dalam satu hal, jika kita kumpulkan semua kepingan2nya (informasi dari saksi), bahwa mereka menyetujui tentang kronologi kejadian. Salah satu dari korban mengatakan bahwa seorang pria dating bertangan kosong (tidak membawa senjata api). Kemudian dia duduk di sebelah kanan mesjid di baris terakhir para jemaah.

  Setelah kira-kira 7 menit, dia berdiri dan melangkah, belum sampai satu-dua langkah kemudian terjadi ledakan. Saat ledakan terjadi, listrik menjadi padam, dan di sekitarnya menjadi gelap, kecuali wajah ayahku yg tetap bercahaya.

  Mereka melihat tubuh dan wajah ayahku.
  Seperti yg mereka ceritakan padaku, ayahku bersandar ke samping, memperbaiki surbannya, anakku yang bernama Ahmad, yg kemudian syahid juga, semoga Allah memberkati jiwanya, diberitahu oleh sahabatnya untuk duduk di belakang (sebelum terjadi ledakan).

  Anakku menolaknya, dan berkata bahwa ia ingin duduk di depan kakeknya, dia duduk tepat di depan kakeknya. Saat ledakan terjadi, ia langsung menuju ke kakeknya (LIHAT DI VIDEO PRIA PERTAMA YANG MENGHAMPIRI ALM SHEIKH AL BUTI ADALAH CUCUNYA YG BERNAMA AHMAD).

  Saat itu dia tidak tahu kalau dia terluka. Saat ayahku memperbaiki surbannya, sudah terjadi luka dalam di tubuhnya, kemudian ayahku bersandar ke sebelah kanan dan anakku meletakkan tangannya di kepala ayahku dan kemudian ia terjatuh tepat di samping kakeknya. (LIHAT VIDEO ORANG PERTAMA YANG MEMEGANG KEPALA ALM SHEIKH AL BUTI)

  Berikut dipautkan link yang berkaitan untuk pencerahan

  https://www.facebook.com/photo.php?v=148327348673298&set=vb.110113882437314&type=2&theater

  http://www.youtube.com/watch?v=8hHCj09Og8s

  http://www.youtube.com/watch?v=p3JkXLWA2pw

  http://www.syrianews.cc/tawfeeq-albouti-video-father-murder/

  Wallahu'alam

  ReplyDelete
 6. shufi-indonesia.blogspot.com

  ReplyDelete
 7. allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.

  saya selalu menangis jika mengenang syaikh bouthi.
  ya Allah, berikan pahala dan kedudukak yg istemewa buat beliau atas jasa2nya buat umat islam...

  ReplyDelete
 8. jadi sedih mengenang syaikh bouthi..

  ya Allah berikan kedudukan istimewa disisimu kepada syaikh bouthi atas jasa2nya kepada umat islam..

  ReplyDelete

Kata-kata melambangkan akhlak dan peribadi kita...
Justeru, berhikmahlah dalam melaksanakannya (^ ^,)